D66/GroenLinks stelde onlangs de communicatie van college en wethouder aan de orde en vond de hele raad achter zich.

Stokje gestoken voor overhaast renovatieplan gemeentehuis.

Renovatie gemeentehuis

D66/GL heeft in een gloedvol betoog en motie de wethouder gewezen op zijn verantwoordelijkheid om met inwoners en belanghebbenden tijdig in gesprek te gaan alvorens met een renovatieplan te komen, waaraan zo’n buitenproportioneel prijskaartje hangt. Was de raad aanvankelijk verteld dat de begrote kosten aanvankelijk € 500.000,00 zouden zijn thans is er sprake van € 1.8 00.000,00 of nog meer. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de gemeentelijke financiële positie en dus voor de Heerdenaren; “op deze manier onacceptabel” aldus D66/GroenLinks. Daarover moeten de inwoners veel beter en meer geïnformeerd worden en ook zelf hun mening over kunnen geven. De motie m.b.t. de communicatie met de inwoners werd bijna raadsbreed aangenomen alleen de GBP stemde tegen. De suggesties om budgetoverschrijdingen te voorkomen en scherper te begroten, werden door de coalitiepartijen niet overgenomen.

De wethouder komt in de tweede helft van januari met een uitgebreid communicatieplan waarin toelichting en uitleg wordt gegeven en de inwoners beter, dus eerder worden betrokken. Dit communicatieplan is uitgangspunt voordat met de verdere plannen wordt doorgegaan.

Plan De Kolk

Het gaat hierbij om het realiseren van 20 2-onder-1 kapwoningen. Het plan is gewijzigd waardoor de aanvankelijk geschetste kwaliteit niet waargemaakt zal worden.

Ook hier schieten de inwoners erbij in voor wat betreft meedenken en meedoen bij het college/de wethouder. Het resultaat daarvan is dat de gemeentelijke overheid zich onmogelijk maakt; omwonenden en betrokkenen ontzaglijk boos worden omdat zij onvoldoende gehoord worden in hun bezwaren. Ook de raad dreigt voor een voldongen feit geplaatst te worden.

D66/GroenLinks stelt dat er ook bij dit project openheid en informeel overleg moet plaatshebben met het oog op de belangen van betrokkenen en met het oog op het verwerven van draagvlak en vertrouwen bij omwonenden. Zij stellen dat het college naast het open overleg en interactie met belanghebbenden op overtuigende wijze moet kunnen aantonen of er voldoende markt is voor de oorspronkelijke beoogde 2-onder-1 kapwoningen.

Ook hier wordt de D66/GL-fractie door de raad gesteund voor wat betreft de communicatie.

Het voorstel om onderzoek te doen naar de behoefte aan 2-onder-1 kap woningen wordt niet door de raad gesteund, wat dan weer opmerkelijk genoemd kan worden.

Ingrijpen plus OV

Bij dit onderwerp wordt op initiatief vanD66/GL en PvdA, een motie mede door VVD en GBP ingediend.

Plus OV schiet te kort in het aanbod van vervoer voor kwetsbare groepen in Heerde.

De vijf partijen zijn van mening dat de problemen onderhand opgelost hadden moeten zijn en dat de gemeente, zoals Epe en Apeldoorn doen, zelf de vervoersvoorziening ter hand moet nemen en in moet grijpen om adequaat vervangend vervoer te regelen.

Ook deze motie wordt aangenomen.

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda
Terug naar nieuwsoverzicht